Kondomy 20g

CD 60g

Bankovka 60g

Obálka 60g

Dopis 60g