Důležité informace

Vzhledem k tomu, že rozhodující část předloh pro potisk je zasílána mailem, žádáme klienty o dodržování zásad, garantujících následnou spokojenost s výsledkem tisku. 

Předem děkujeme za dodržování těchto zásad, urychlí i zkvalitní to naši komunikaci.

 

Podklady pro tisk:

 • rozlišení min. 300dpi

 • texty v křivkách

 • tiskové PDF včetně spadů a ořezových značek

 • CMYK

 • data musí být zaslaná bez výseku i s výsekem

 

Podklady pro výrobu forem - pro CNC stroj:

 • 2D data nám posílejte vytvořené nejlépe v programu Adobe Illustrator ve formátu .EPS,             ,      křivky se nesmí protínat.

 • 3D data nám posílejte vždy ve formátu .STL

 

Z Vámi zaslaných dat vytváříme vždy dva náhledy před tiskem, které následně schvalujete. První náhled je od Vašeho grafika a druhý je již z tiskárny. Systém dvojitého schvalování se nám velmi osvědčil, protože se eliminují případné chyby.

.

.

.

Zásady zpracování osobních údajů

přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 1. Úvod

Společnost ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., nám. 1. května 1306/4, 664 34 Kuřim, IČ: 25529811,
DIČ: CZ25529811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod číslem vložky
C 30678, coby provozovatel internetového obchodu www.fikar.cz/eshop (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje tzv. subjektů údajů – fyzických osob, které:

 • mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci);
 • v internetovém obchodu nakupují či nakoupily (zákazníci).

Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji.

Tyto zásady byly přijaty mimo jiné za účelem doložení souladu zpracování osobních údajů ze strany Správce s právními předpisy. Vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je uvedeno v čl. 12 níže.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., nám. 1. května 1306/4, 664 34 Kuřim,
IČ: 25529811, DIČ: CZ25529811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod číslem vložky C 30678.

Správce lze kontaktovat některým z následujících způsobů:

 • osobně (popř. písemně) v sídle Správce na adrese: ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., Blanenská 1344,
  664 34 Kuřim, Česká republika;
 • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@fikar.cz;
 • telefonicky na čísle: +420 777 787 782, +420 777 787 783.
 1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

3.1. Plnění kupní smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, tedy minimálně proto, aby Správce mohl zákazníkovi dodat zboží zakoupené v internetovém obchodu.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

3.2. Plnění právních povinností Správce

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinností Správce, vyplývajících např. z účetních a daňových zákonů, ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Správce být schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

3.3. Oprávněné zájmy Správce

Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 níže);
 • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy).

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

3.4. Souhlas subjektu údajů

Na základě souhlasu subjektu údajů může Správce zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 níže);
 • zřízení a vedení zákaznického účtu (viz čl. 10 níže).

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.

 1. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

4.1. Dobrovolnost

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.

4.2. Odvolání souhlasu

Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zejména jedním z následujících způsobů.

 • prostřednictvím zákaznického účtu;
 • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Správce (viz čl. 2 výše);
 • listinným oznámením zaslaným na adresu sídla či provozovny/některé z provozoven Správce (viz čl. 2 výše);
 • telefonicky na kontaktních údajích Správce (viz čl. 2 výše).

Souhlas s vedením zákaznického účtu lze odvolat též zrušením zákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 1. Přímý marketing

5.1. Obecně

Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Správce (zejména tzv. newslettery).

5.2. Jak to vlastně probíhá?

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči potenciálním zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu ještě nenakoupily, ale rozhodly se odebírat obchodní sdělení) je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům lze provádět pouze na základě souhlasu (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu již nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě existence oprávněného zájmu Správce (viz odst. 3.3 výše anebo recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení zákazníkům, pokud se tato obchodní sdělení týkají vlastních obdobných výrobků nebo služeb Správce, lze v takovém případě provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl nebo následně neodmítne. [blíže viz https://www.uoou.cz/gdpr-a-nbsp-primy-elektronicky-marketing/d-30715]

5.3. Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu

Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:

 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 • vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 • odhlášením, které je možné učinit v každém obchodním sdělení;
 • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

Bez ohledu na výše uvedené Správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 3 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupem se tedy doba zpracování prodlužuje vždy o další 3 roky.

V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce zpracování ukončí současně se zrušením zákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

Příjemcem osobních údajů je každý, komu Správce osobní údaje poskytne.

Správce bude předávat osobní údaje zejména těmto příjemcům: subjekty poskytující účetní či daňové služby, poštovní či přepravní služby, služby rozesílání newsletterů, právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, platebních systémů, správci domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Správci), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Správce, a to na základě jeho pokynů).

Vedle toho bude Správce poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje vždy jako samostatní správci. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.

 1. Předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím

Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu.

8.1. Plnění kupní smlouvy

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje do 30 dnů po zániku poslední z povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat na základě jiných právních základů a pro účely uvedené v těchto zásadách.

8.2. Plnění právních povinností ze strany Správce

Za tímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.3. Oprávněné zájmy Správce

8.3.1. Přímý marketing

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 3 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (viz odst. 5.3 výše).

8.3.2. Právní nároky

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.

8.4. Souhlas subjektu údajů

8.4.1. Přímý marketing

Za tímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku:

 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
 • vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas (viz čl. 4 výše);

nejdéle však do okamžiku zrušení zákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

8.4.2. Vedení zákaznického účtu

Za tímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje do okamžiku zrušení zákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

8.5. Výmaz osobních údajů

Bezodkladně po uplynutí doby zpracování podle odst. 8.1, 8.2 nebo 8.3.2 výše Správce příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuje či zlikviduje.

V případech dle odst. 8.3.1 nebo 8.4 výše Správce ukončí zpracování osobních údajů pro uvedené účely bezodkladně poté, co dojde k odvolání souhlasu, vyjádření nesouhlasu či zrušení zákaznického účtu.

 1. Práva subjektů údajů

Každý subjekt údajů má mimo jiné tato práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše).

Každý subjekt údajů, který má za to, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s příslušnou právní úpravou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

 1. a) požádat Správce o vysvětlení (kontaktní údaje viz čl. 2 výše), nebo
 2. b) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů (kontaktní údaje viz čl. 2 výše).

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 1. Zákaznický účet

10.1. Zřízení zákaznického účtu

Zřízení zákaznického účtu je zcela dobrovolné, neboť Správce umožňuje provedení nákupu v internetovém obchodu i bez zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).

Aby mohl Správce uchovávat osobní údaje vložené do formuláře pro zřízení a vedení zákaznického účtu (či kdykoli později do zákaznického účtu vložené), potřebuje k tomu souhlas.

Do okamžiku, než potenciální zákazník uzavře se Správcem kupní smlouvu (tj. stane se zákazníkem), a následně po splnění všech povinností z uzavřené kupní smlouvy Správce nebude s osobními údaji nakládat jinak než pro účely vedení zákaznického účtu; tím však není dotčena možnost Správce zpracovávat osobní údaje na základě jiných právních základů, zejména na základě souhlasu uděleného pro účely uplatňování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení).

10.2. Zrušení zákaznického účtu

Zákaznický účet lze kdykoli zrušit prostřednictvím zákaznického účtu nebo na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše.

Bez ohledu na výše uvedené Správce může zrušit zákaznický účet po 3 letech od posledního nákupu zákazníka v internetovém obchodu, jakož Správce může zrušit zákaznický i v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce může zákaznický účet zrušit po 3 letech od jeho zřízení.

 1. Cookies a další technické údaje

Bližší informace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných při návštěvě webových stránek internetového obchodu jsou uvedeny v samostatném dokumentu Cookies.

 1. Základní pojmy

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zákazníkem je fyzická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu uzavřela se Správcem kupní smlouvu, tedy osoba, která má se Správcem tzv. zákaznický vztah.

Potenciálním zákazníkem je fyzická osoba, která doposud prostřednictvím internetového obchodu neuzavřela se Správcem kupní smlouvu, tedy osoba, která nemá se Správcem tzv. zákaznický vztah.

 1. Další informace o zpracování osobních údajů

Správce je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše těchto zásad.

Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.

 

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

 

ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., nám. 1. května 1306/4, 664 34 Kuřim, IČ: 25529811, DIČ: CZ25529811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod číslem vložky C 30678

 

Když používáte naše webové stránky www.fikar.cz/eshop (dále jen „Webové stránky“) společnost ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o. z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.

 

Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.

 

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Pod pojmem „cookie“ jsou v dalším textu uváděny také jiné úložiště v koncovém zařízení uživatele, např. localstorage nebo session storage. Bližší technické informace najdete na české Wikipedii.

 

Jak se dělí cookies?

Na našich Webových stránkách používáme v zásadě následující základní kategorie souborů cookies:

 1. Technické - jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro provoz našeho webu a umisťujeme je na web i bez Vašeho souhlasu.
 2. Marketingové - rozdělujeme na tři podtypy. Jsou jimi analytické cookies, personalizované cookies a reklamní cookies. Tato cookies nám pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Tato cookies podléhají Vašemu souhlasu. Pokud souhlas neudělíte, můžete i nadále naše internetové stránky navštívit a nakupovat. Bez udělení souhlasu s marketingovými cookies si však nebudete moci prohlédnout produktová videa umístěná u jednotlivých výrobků.
 3. Analytické - umožňují nám měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve Vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.
 4. Personalizované - tyto používáme, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší nákupní zkušenosti. Díky personalizovaným cookies Vám můžeme nabídku uzpůsobit přímo na vás. Díky použití personalizovaných cookies se vyhnete neodpovídajícím doporučením výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky.
 5. Reklamní - tyto používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám.

 

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

 

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistentcookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies). Můžete je také ručně odstranit.

 

Komu cookies předáváme

Cookies slouží mimo jiné k přizpůsobení reklam vašim zájmům, a to jak na těchto stránkách, tak mimo ně. Za tím účelem umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, anebo pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na jiných webových stránkách, než jsou naše internetové stránky.

 

Možnosti nastavení cookies

Náš web pracuje s cookies na základě souhlasu. Dokud nevyjádříte svůj souhlas s cookie soubory na našem webu (kromě nezbytných cookies), nebudeme je používat. V případě, že nám souhlas s používáním cookies udělíte, ale později jej budete chtít odvolat, níže se dozvíte, jak na to.

 

Nastavení cookies v cookie liště

Odvolání souhlasu s cookies můžete provést zde.

Následně můžete na našich webových stránkách změnit nastavení používaných cookies pomocí vyskakující lišty.

 

Doba zpracování cookies

Doba zpracování jednotlivých typů cookies, resp. jejich expirace se liší a v čase se mění. Naleznete ji v nastavení vašeho prohlížeče.

 

Vymazání cookies v prohlížeči

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

 

Blokování cookies v prohlížeči

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

 

Práva subjektu údajů

Sběr cookies za výše uvedeným účelem lze považovat za zpracování osobních údajů, které je možné, s výjimkou marketingových cookies, na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

 

Máte právo obrátit se na nás s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Podrobné informace ohledně zpracovávání osobních údajů (vč. možnosti odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů) naleznete na stránce Zásady zpracování osobních údajů.